”Coaching gericht op optimaal   
       herstel voor de medewerker”

Coaching bij dreigend verzuim en re-integratie

In veel situaties van ziekte, overbelasting en spanningen zie je symptoombestrijding en ad hoc oplossingen. Daarnaast is het complexe terrein van re-integratiebegeleiding versnipperd: Bij (dreigend) verzuim is onvoldoende duidelijk wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft, met alle consequenties van dien. Ellen de Gelder realiseert in nauw contact met alle betrokkenen binnen een organisatie een samenhangend coaching traject gericht op optimaal herstel voor de medewerker binnen de organisatie.

Coaching bij dreigend verzuim en re-integratie richt zich zowel op het individu als op de organisatie. In de individuele coaching staat het hervinden van een balans tussen privé en werk centraal: Als mensen het overzicht verliezen, zoeken ze vaak houvast in (oude) patronen. Door coaching durven ze op een andere manier naar zichzelf te kijken en bewust de regie te nemen voor verandering.

De begeleiding op organisatieniveau is gericht op een optimaal herstelproces van de betrokken medewerker dat ook haalbaar is binnen de organisatie. Dit vraagt bewustwording van de verschillende belangen en creatief nadenken over mogelijkheden binnen of buiten de organisatie. Eén lijn, overzichtelijke communicatie, duidelijke regie en serieus nemen van alle partijen is noodzaak bij dreigend verzuim en re-integratie. Als onafhankelijke, maar wel betrokken begeleider levert Ellen de Gelder hieraan een essentiële bijdrage.

Verzuimpreventie

Ellen de Gelder helpt u bewust aandacht te geven aan verzuimpreventie. Zij maakt voor u een heldere analyse van processen (binnen teams) en brengt knelpunten binnen de samenwerking en taakbelasting op verschillende niveaus in kaart. Zonder risico van belangenverstrengeling. Hierdoor worden mogelijkheden om het werkklimaat te verbeteren zorgvuldig en op maat onderzocht en benut. Signalen worden serieus genomen en behoeften van mensen vroegtijdig gepeild.

Re-integratiebegeleiding

Een inzichtelijk begeleidingstraject voor alle betrokkenen, waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden van re-integratie worden onderzocht. Met hulp van Ellen de Gelder kunnen leidinggevenden dit (leren) realiseren, zodat:

  • de zieke werknemer niet de regie over dit proces hoeft te hebben
  • ook gekeken wordt naar het belang van de organisatie
  • een voor alle partijen zo optimaal mogelijke oplossing gezocht kan worden
  • samenwerking met de bedrijfsarts ontstaat en de organisatie niet alleen afhankelijk is van de adviezen van een arbodienst
  • een deskundig re-integratiedossier wordt opgesteld, conform de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter
  • financiële risico’s die de WIA regelgeving met zich meebrengt zorgvuldig in kaart zijn gebracht en beperkt kunnen worden.

Hulp nodig bij verzuimpreventie en re-integratie

Bel of mail Ellen de Gelder